LISENSAVTALE FOR MUNIN EDUCATION AS

Denne Lisensavtale (heretter Lisensavtalen eller Avtalen) er inngått mellom:

Kunde, heretter kalt Kunde eller Bestiller, og

Munin Education AS, Orgnr: 914 986 516 MVA, Grønland 67, 3045 Drammen, heretter kalt Leverandør, Munin Education eller Selskapet.

Kunde og Leverandør er hver en Part og sammen Partene til denne Lisensavtalen.

 

1. Inngåelse av Avtale

Partene til denne Lisensavtalen aksepterer at den inngås elektronisk, dvs. som en ordre mottatt pr. e-post til Munin Education AS eller som bestilling på våre nettsider, https://muninedu.com, https://munin.education eller https://munin.buzz (heretter Ordre). Leverandøren forbeholder seg retten til, innen 14 dager, å ikke akseptere en ordre. Dersom en ordre ikke blir akseptert av Leverandør bortfaller Partenes plikter og rettigheter i henhold til denne Avtalen.

2. Tjenesten

Munin Education har utviklet en plattform og konsept som distribuerer digitale læringsressurser (heretter Tjenesten). Tjenesten vil primært distribuere læringsressurser utviklet og levert av Munin Education. Læringsressursene tilrettelegges for ulike fag og målgrupper, og utgjør enkeltvis eller samlet leverandørens produkt, som nærmere beskrevet på Leverandørens hjemmeside: https://muninedu.com (heretter Produkt eller Permium Produkt).

3. Lisensen omfang

Kunde gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar bruksrett til Tjenesten og Produktene (heretter Lisens). Lisensen er bare gyldig for det antall elever, den skole eller kommune, og de Produktene som fremkommer på Ordren, eventuelle senere skriftlige endringer av Ordren, og den bruk som fremgår av produktbeskrivelse for det enkelte Produkt på Leverandørene hjemmeside: https://muninedu.com og den perioden som nærmere beskrevet i punkt 7.  

Produktene levert av Munin Education bygger på aktuelle nyhetssaker, primært publisert i nettavisen Munin.buzz og har som bærende prinsipp at de skal være oppdatert og aktuelle. Produktene har i utgangspunktet en temabasert tilnærming og fungerer like godt på mobil og nettbrett, som Chromebook, Mac eller PC.

Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver, tilpasset målgruppen. Det vektlegges også samarbeid med tredjeparts nyhetsleverandører, som for eksempel NTB, for å sikre høy kvalitet på nyhetssaker, inkludert tilhørende bilder, grafikk og video.

4. Pris

Premium Produktene prises i henhold til Selskapets veiledende prisliste (heretter Veiledende Pris), som er tilgjengelig på Munin Educations nettsider: https://www.muninedu.com/pris/ og det antall brukere/elever som fremkommer av Ordren. Eventuelle rabatter kommer til fratrekk fra Veiledende Pris.

Prisene kan, etter Leverandørs egen beslutning, bli indeksert per 01.03. hvert år, med utgangspunkt i endring i konsumprisindeksen pr 31.12 foregående år. Hvis en prisjustering ikke er gjort på denne datoen, beholder Leverandør retten til å indeksere beløpet for flere perioder på et senere tidspunkt.

Leverandør har rett til å endre Veiledende Pris for kommende Skoleår, ved å varsle pr. e-post eller på Leverandørs nettsider senest 1. mars, dvs. ca. 2 måneder før Avtalen automatisk fornyes ref. punkt 7.

5. Opphavsrett

Med unntak for eksterne ressurser, som er tydelig merket, har Munin Education AS opphavsrett til alt innhold i Tjenesten og Produktene, inkludert nedlastbare ressurser i pdf eller annet format, som for eksempel lærerveiledninger.

Kunde, inklusive lærere og andre brukere hos Kunden, er gjort kjent med og aksepterer at all bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale inklusive nedlastbare ressurser i pdf eller annet format, saksing eller kopiering av hele eller deler av opphavsrettsbeskyttet innhold, ikke er tillatt uten gyldig Lisens eller Munin Educations skriftlige godkjennelse og kan bli strafferettslig forfulgt.

Ved Lisensperiodens utløp, er Kunde, inklusive lærere og andre brukere hos Kunden, gjort kjent med og aksepterer å gjøre sitt beste for å slette opphavsrettsbeskyttet materiale, inklusive nedlastbare veiledninger, fra PC, nettbrett, Chromebooks, servere,  automatiske back-up system, osv. Dette gjelder uavhengig av varigheten på lisensperioden, eller om det har vært en ordinær lisens eller gratis testlisens.

Enhver distribusjon av opphavsrettsbeskyttet materiale til andre enn det som fremgår av Ordren, ref punkt 3, er ikke tillatt uten Munin Educations skriftlige godkjennelse.

6. Fakturering

Kunden kan faktureres så snart Ordren er mottatt med 15 dagers forfall, dersom ikke annet er avtalt/angitt på fakturaen. En utstedt faktura er å anse som at Leverandør har akseptert Ordren, ref. punkt 1.

Dersom Avtalen fornyes faktureres Kunden senest i slutten av mai, med forfall senest i slutten av juni.

7. Avtalens varighet og fornyelse

Dersom ikke annet er avtalt er Avtalen gyldig fra 1. august til 31. juli året etter, definert som et Skoleår. Avtalen trer i kraft så snart en ordre er mottatt av Leverandør, ref. punkt 1.  Avtalen fornyes automatisk 3 måneder før Skoleårets begynnelse, dvs. 1. Mai, for påfølgende Skoleår.  

Dersom Kunde har gratis testtilgang (Testkunde ref punkt 14) til Tjenesten utløper lisensen på angitt dato for utløp av testperioden, eller senest når Kundens tilgang til Tjenesten deaktiveres.

8. Endring og overbruk av Lisens.

Leverandør kan endre innholdet og funksjonaliteten i tjenesten uten forvarsel. Ved inngåelsen av Avtalen får Kunde rett til bruk av tjenesten Munin Samfunnsfag med det antall brukere som er spesifisert i Ordren. Kunden må sørge for at det antallet brukere som er bestilt ikke overskrides (overbruk). Dersom antall aktive brukere er vedvarende vesentlig høyere enn det som er fremgår av denne Avtalen, kan Leverandør sende varsel pr. e-post om overbruket.

Det skal i varselet gis rimelig frist til å rette opp forholdet, enten ved å justere bruken eller ved å justere lisensavtalen. Dersom Kunde ikke gjennomfører tiltak for å justere antall brukere til å samsvare med lisensavtalen innen rimelig tid, kan Leverandør etterfakturere overbruken iht. til Leverandørs Veiledende Pris.

9. Leverandørs rettigheter og plikter

Leverandør skal sørge for at tjenesten gjøres tilgjengelig og kan betjenes tidsriktig. Leverandør forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om Kunde som Leverandør mottar i forbindelse med denne avtale. Vi viser ellers til Leverandørs personvernavtale: https://munin.buzz/personvern/

10. Ansvarsbegrensning

Leverandørs ansvar og Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel for erstatning for krav av noe slag som følge av eller relatert til denne lisensavtalen er begrenset til selve honoraret for tjenesten umiddelbart tolv (12) måneder forut for innlevering av kravet. Under ingen omstendigheter vil Leverandør være ansvarlig overfor Kunde eller noen tredjepart for noen følgeskader, spesielle, indirekte, tilfeldige eller straffende skader av noe slag. Leverandør forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil i tjenesten.

11. Avtalebrudd

Dersom Kunde ikke oppfyller bestemmelsene i denne lisensavtalen, kan Leverandør avbryte lisensavtalen med umiddelbar virkning. Utelatt betaling vil i alle tilfeller bli sett på som et brudd på denne Avtalen, men vil  ikke være gyldig oppsigelse av Avtalen og fritar heller ikke Kunde for sin forpliktelse til å betale for Lisensen i henhold til denne Avtalen. Leverandør forbeholder seg retten til, ved utelatt betaling, å rettslig inndrive kravet i henhold til gjeldende lover og regler.

12. Force Majeure

Såfremt gjennomføringen av denne lisensavtalen er delvis eller helt forhindret, eller er hindret i vesentlig grad av forhold utenfor partenes kontroll, skal partenes plikter suspenderes i den utstrekning forholdene er relevant, og for en slik periode som forholdene fortsetter. Disse forholdene inkluderer, men er ikke begrenset til, streik og lockout, og hver betingelse at norsk rett skulle vurder force majeure eller som er utenfor kontroll av partene. Imidlertid kan hver av partene si opp denne lisensavtalen dersom saken av force majeure gjør det særlig byrdefullt å opprettholde avtalen.

13. Tvister og gjeldende lov

Avtalen kan heves av en av partene dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Tvist eller uenighet med bakgrunn i herværende Avtale skal primært søkes løst i minnelighet ved forhandlinger mellom partene. Partene plikter å møte til slike forhandlinger i Oslo med ti dagers skriftlig varsel. Oppstår ingen minnelig ordning, kan den ene part kreve at tvisten skal avgjøres av voldgift etter tvistemålslovens regler.

14. Gratis test

Potensielle Kunder (heretter Testkunde), som Leverandøren velger å gi gratis testtilgang til Tjenesten og Produktene for en tidsbegrenset periode, aksepterer alle betingelsene i denne Avtalen, med unntak av punkt 4 (pris), punkt 6 (Fakturering) og første avsnitt i punkt 7 (Varighet og oppsigelse).

Testkunder er gjort særlig oppmerksom på punkt 5 (Opphavsrett), inklusive punktene om bruk og sletting av opphavsrettsbeskyttet materiale (også nedlastbare lærerveiledninger), etter utløp av test-/lisensperioden.