MUNIN LIVSMESTRING

Munin Livsmestring tar fagfornyelsen på alvor.

Fagfornyelsen har tre hovedprioriteringer; dybdelæring, tverrfaglige (fagovergripende) temaer og kjerneelementer i fag. Munin Livsmestring vil bli en læringsressurs hvor vi tar disse hovedprioriteringene på alvor.

De tverrfaglige temaene i fagfornyelsen er definert til:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Folkehelse og livsmestring
  • Bærekraftig utvikling

Munin Livsmestring tar utgangspunkt i disse, og har undertemaer for hvert av dem - som enten kan jobbes med i kun ett fag eller man kan lage "temauker" hvor temaet er det samme i flere fag. Ett eksempel på et slikt undertema for en temauke kan være Seksualitet og kjønnsidentitet. Her vil man finne kompetansemål i flere fag, og det vil naturlig høre hjemme i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Eksempler på kompetansemål i fag som dekkes i et slikt undertema:

Naturfag:

  • formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort

Samfunnsfag: 

  • gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar
  • analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep

KRLE:

  • reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

I tillegg vil det være aktuelle kompetansemål i fag som norsk og kroppsøving. Utover de rent faglige målene vil elevene også arbeide med å lese multiple tekster, som er en del av metakognisjonen (dybdelæringselement). De vil få et mangfoldsperspektiv, som er kjerneelement i fag som samfunnsfag og øve på andre dybdelæringsferdigheter som samarbeid, kommunikasjon, egenevaluering og selvregulering.

Munin Livsmestring vil komme med slike tema fortløpende gjennom høsten 2018.

Læringsressursen Munin Livsmestring vil alltid være oppdatert og aktuell, samtidig som innholdet skal være forutsigbart. Det gjøres ved at oppbyggingen tar utgangspunkt i temaer, hvor hvert tema har opptil flere undertema. Hvert undertema holdes løpende oppdatert med siste nyheter, aktiviteter og annet relevant innhold.  

Munin Livsmestring fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC. Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Samarbeidet med NTB sikrer høy kvalitet på nyhetssaker og bilder. 

Vi legger opp til å holde tett kontakt med våre brukere gjennom sosiale medier, blog og nyhetsbrev. Her kommer eksklusivt innhold, tips til undervisningsopplegg, forslag til oppdateringer av tema i Munin Samfunnsfag med utgangspunkt i endringer i nyhetsbildet m.m. Vi oppfordrer derfor alle å melde seg på vårt nyhetsbrev og følge oss på Facebook og Twitter

Lærere og elever logger enkelt inn med sin Feide-ID.