Munin Samfunnsfag

Munin Samfunnsfag er en læringsressurs hvor innholdet dekker kompetansemålene i samfunnsfag for ungdomstrinn og mellomtrinn, og hvor nyhetsartiklene fra Munin.buzz danner ryggraden i læringsressursen. I tillegg til bruk i samfunnsfag kan innholdet brukes tverrfaglig, f.eks. knyttet mot naturfag, norsk, KRLE, mat og helse, kunst og håndverk osv.

Munin samfunnsfag er bygget opp med følgende overgripende tema: 

  • Demokrati og medborgerskap.
  • Arbeidsliv og entreprenørskap.
  • Folkehelse og livsmestring.
  • Klima og miljø.
  • Teknologi og forskning.
  • Globalt ansvar og etikk.

Innenfor hvert hovedtema er det laget temahefter, som blir å betrakte som «kapitler» innenfor et hovedtema. Temaheftene består av nyhetsartikler, interaktivt innhold og fagstoff. Aktivitetene styrker i tillegg ferdigheter innenfor dybdelæring – som problemløsning, samarbeid, kommunikasjon og metakognisjon (reflektere over egen læring, inkludert egenevaluering og selvregulering).

Munin Samfunnsfag fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC. Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Samarbeidet med NTB sikrer høy kvalitet på nyhetssaker og bilder. 

Lærere og elever logger enkelt inn med sin Feide-ID.