Fagfornyelsen i samfunnsfag

Da har det første utkastet til ny læreplan i samfunnsfag blitt lagt ut på høring. Og Munin Samfunnsfag treffer godt på de aller fleste kompetansemålene som er skissert.

Selv om det under fagrelevans står at samfunnsfaget dreier seg om å forstå samfunn med perspektiv på fortid, nåtid og framtid er det flere samfunnsfaglærere som har reagert på at mye av historie og geografi ser ut til å være fjernet fra skissen til ny læreplan. På den andre siden har den nye læreplanen fokus på kjerneelementer som å undre seg over, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om samfunnet blir til. De har også lagt inn de fagovergripende kompetansene; demokrati og medborgerskap, helse og livsmestring og bærekraftig utvikling.

Man må også være oppmerksom på at samfunnsfag ser ut til å få ansvar for opplæring i de grunnleggende digitale ferdighetene i utkastet til ny læreplan i faget. I Munin Samfunnsfag har vi derfor allerede nå lagt opp noen ressurser knyttet til digitale ferdigheter, og mer kommer.  Vi har under temakortet Statistikk, diagrammer og data lagt inn informasjon om samfunnsfaglige metoder – noe som kommer som kompetansemål etter 10. trinn i skissen til ny læreplan; utforske samfunnsfaglege metodar og drøfte kor relevante og gyldige dei er.

Vi ser også at vi treffer godt på de aller fleste kompetansemålene som er skissert. Som eksempel kan man på kompetansemål etter 7. trinn finne

-          Presentere dei norske nasjonale minoritetane og drøfte korleis norske myndigheiter har behandla desse fram til i dag. På 10. trinn arbeides det videre med temaet; gjere greie for historia til samane, mangfaldet deira av kulturar, samisk samfunnsliv og samane sine rettar i Noreg.

-          Gjere greie for ulike seksuelle identitetar og drøfte korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike samanhengar.

Disse to målene dekkes av hhv. temakortet Minoriteter og urfolk, og av temakortene Likestilling, seksualitet og kjønnsidentitet, og seksualitet og seksuelle overgrep.

På 10. trinn er det også mål om «å delta aktivt i samfunnsdebatten lokalt, nasjonalt og globalt» - og her tror vi nok at fokuset på å arbeide med aktualiteter vil være helt nødvendig. Vi håper derfor at vi kan tilby dere innhold som vil treffe godt i forhold til hvordan samfunnsfaget blir seende ut i 2020.

Fristen for å gi tilbakemeldinger på utkast til læreplan i samfunnsfag er 14. november 2018.  Skissen du kan kommentere på finner du på denne lenka.

Klar for å ta sats mot Fagfornyelsen?

Vi kan tilby 30 dager gratis prøveperiode på våre fagressurser, og har for tiden gode kampanjetilbud. Du kan lese mer om våre ressurser på hjemmesiden til Munin.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på e-post cathrine@muninedu.com eller telefon 90753782.